Disclaimer

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vraagt Kiekafobee vzw u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Wat zijn web beacons?

Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten en die o.a. bepaalde informatie kunnen registreren zoals uw IP-adres.

Wat zijn instellingen en informatie op uw eindapparatuur?

Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

WEBSITE INHOUD EN GEBRUIK

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen alsook alle informatie en onderwerpen die u op deze website aantreft, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. Indien u gepersonaliseerd advies wenst, kunt u met vzw Kiekafobee contact opnemen.

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. VZW Kiekafobee beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

VZW Kiekafobeekan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die iemand zou lijden door informatie die op deze website te vinden is en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die via deze site te bereiken zou zijn.

VZW Kiekafobeevoorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen..

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VZW Kiekafobee hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens alsook in overeenstemming met de privacyverklaring van VZW Kiekafobee.

GOOGLE

Deze website maakt gebruik van de services van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van "cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

VERTROUWELIJKHEID

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan VZW Kiekafobee bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. VZW Kiekafobee wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. VZW Kiekafobee mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. U stemt ermee in dat VZW Kiekafobee de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

VZW Kiekafobeebezit de exclusieve auteursrechten op deze website, haar design en de volledige inhoud ervan.

U aanvaardt en erkent dat de website van VZW Kiekafobee foto's, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van VZW Kiekafobee of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mee te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van VZW Kiekafobee

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

De aansprakelijkheid van VZW Kiekafobee het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

VZW Kiekafobee houdt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van VZW Kiekafobee of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe VZW Kiekafobee of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, zelfs in kortgeding. De aanvaarding van wissels verandert deze bevoegdheid niet.

E-MAIL DISCLAIMER

De informatie verzonden in dit e-mail bericht en de eventuele bijlagen is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan strikt vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het origineel bericht, elke kopie en/of uitprint daarna op permanente wijze te verwijderen of te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. VZW Kiekafobee staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

VZW Kiekafobee doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien desondanks een vanuit VZW Kiekafobee verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan VZW Kiekafobee niet verantwoordelijk gesteld worden.

Bestuursleden van VZW Kiekafobee mogen geen bindende overeenkomsten sluiten namens VZW Kiekafobee via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder gebruik te maken van een wettelijk erkende elektronische handtekening of zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijk bevestiging op volgt met een of twee handtekeningen die VZW Kiekafobee verbinden. Effectieve bestuursleden treden op in het kader van hun mandaat als leidinggevende van VZW Kiekafobee en kunnen aldus wel bindend optreden voor VZW Kiekafobee.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek na te gaan. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. Meer informatie